*Required fields are marked with an asterisk.

Lanugage Assistance Services

Languages on this page: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Français | العربية | Hmoob | Русский | Tagalog | ગુજરાતી | ខ្មែរ | Deutsch | हिंदी | ພາສາລາວ | 日本語 | English


Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Southern Regional AHEC Family Medicine Center no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Southern Regional AHEC:

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Jennifer Powell or Carol Oxedine.

Si considera que Southern Regional AHEC Family Medicine Center no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Jennifer Powell or Carol Oxedine está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-910-323-1152(TTY: 1-910-678-7523)

Southern Regional AHEC Family Medicine Center 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Southern Regional AHEC Family Medicine Center 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們

SRAHEC

 • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:
  • 合格的手語翻譯員
  • 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
  • 合格的翻譯員
  • 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務,請聯絡 Jennifer Powell or Carol Oxedine

如果您認為 Southern Regional AHEC Family Medicine Center 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Jennifer Powell or Carol Oxedine 提交投訴,郵寄地址為 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304,電話號碼為 1-910-323-1152、TTY(聽障專線)號碼為 TTY 1-910-678-7253,傳真為 Fax 1-910-678-0115,電子信箱為 ACA_Compliance@sr-ahec.org。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Jennifer Powell or Carol Oxedine 可以幫助您

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C.20201
  1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Southern Regional AHEC Family Medicine Center không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

SRAHEC:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực:
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác):
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như: :
  • Thông dịch viên đủ năng lực:
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác:

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Jennifer Powell or Carol Oxedine

Nếu bạn tin rằng Southern Regional AHEC Family Medicine Center không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Jennifer Powell or Carol Oxedine sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253)번으로 전화해 주십시오

Southern Regional AHEC Family Medicine Center은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Southern Regional AHEC Family Medicine Center은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다

SRAHEC:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다
  • 자격있는 수화 통역자
  • 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다
  • 자격있는 통역자
  • 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하시면 Jennifer Powell or Carol Oxedine에 연락하십시오.

Southern Regional AHEC Family Medicine Center이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org(으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Jennifer Powell or Carol Oxedine(으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-910-323-1152 (ATS : 1-910-678-7523).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap. Southern Regional AHEC Family Medicine Center n'exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

SRAHEC:

 • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple :
  • Interprètes qualifiés en langue des signes
  • Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)
 • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n'est pas l'anglais, par exemple :
  • Interprètes qualifiés
  • Informations écrites dans d'autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez Jennifer Powell or Carol Oxedine

Si vous pensez que Southern Regional AHEC Family Medicine Center n'a pas fourni ces services ou a fait preuve d'une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d'aide pour déposer une réclamation, Jennifer Powell or Carol Oxedine se tient à votre disposition pour vous y aider.

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l'U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l'Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l'adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Des formulaires de réclamation sont disponibles à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-910-323-1152 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-910-678-7253).

يلتزم Southern Regional AHEC بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد Southern Regional AHEC الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.

Southern Regional AHEC:

 • يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:
  • مترجمي لغة إشارة مؤهلين
  • معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)
 • يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:
  • مترجمين مؤهلين
  • معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ Jennifer Powell or Carol Oxedine

إذا كنت تعتقد أن Southern Regional AHEC قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: Jennifer Powell or Carol Oxedine، 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304، 1-910-323-1152، 1-910-678-7253، 1-910-678-0115، Jennifer Powell or Carol Oxedine. يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن Jennifer Powell or Carol Oxedine متاح لمساعدتك.

يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة الخدمات الصحية والبشرية) ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)، من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal، المتوفر على الرابط https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. Southern Regional AHEC Family Medicine Center tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

SRAHEC:

 • Pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:
  • Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog
  • Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic, lwm lwm hom)
 • Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:
  • Cov neeg txhais lus tsim nyog
  • Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau Jennifer Powell or Carol Oxedine

Yog koj ntseeg hais tias Southern Regional AHEC Family Medicine Center tsis muab tau cov kev pab no los yog tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. Koj xa daim ntawv tsis txaus siab kiag tus kheej, raws kev xa ntawv, fev los yog email tuaj tau. Yog koj xav tau kev pab sau daim ntawv tsis txaus siab, Jennifer Powell or Carol Oxedine pab tau koj.

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauvhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawmhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-910-323-1152 (телетайп: 1-910-678-7523).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Southern Regional AHEC Family Medicine Center не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

SRAHEC:

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:
  • услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
  • письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).
 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:
  • услуги квалифицированных переводчиков;
  • письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Jennifer Powell or Carol Oxedine

Если вы считаете, что в Southern Regional AHEC Family Medicine Center вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Jennifer Powell or Carol Oxedine.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Sumusunod ang Southern Regional AHEC Family Medicine Center sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Southern Regional AHEC Family Medicine Center ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang SRAHEC ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)
 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter
  • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Jennifer Powell or Carol Oxedine

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Southern Regional AHEC Family Medicine Center ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Jennifer Powell or Carol Oxedine upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ગુજરાતી (Gujarati)

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center સમવાયી નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર,અશક્તતા અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. Southern Regional AHEC Family Medicine Center જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા, અથવા લૈંગિક કારણે લોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે અલગ વર્તન કરવામાં આવતું નથી.

SRAHEC:

 • અમારી સાથે અસરકારક રીતે સંદેશાવ્યવહાર કરવામાં અક્ષમ જેવા કે અશક્ત લોકો માટે નીચે પ્રમાણેની મફત સહાય અને સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે:
  • લાયકાત ધરાવતા સાંકેતિક ભાષાના દુભાષિયા
  • અન્ય ફોર્મેટમાં લખાયેલ માહિતી (મોટી પ્રિન્ટ, ઓડિયો, સુલભ ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટ, અન્ય ફોર્મેટ)
 • જેની પ્રાથમિક ભાષા અંગ્રેજી ન હોય તેવા લોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છેઃ
  • લાયકાત ધરાવતા દુભાષિયા
  • અન્ય ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલી માહિતી

તમારે આ સેવાઓની જરૂર હોય તો, સંપર્ક કરો Jennifer Powell or Carol Oxedine

જો તમે માનતા હો કે આ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Southern Regional AHEC Family Medicine Center નિષ્ફળ ગયા છે અથવા જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા અથવા લિંગના આધારે અથવા અન્ય પ્રકારે ભેદભાવ રાખે છે, તો તમે Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો. તમે ફરિયાદ રૂબરૂમાં અથવા મેઇલ, ફેક્સ, અથવા ઇમેઇલ દ્વારા દાખલ કરી શકો છો. તમને ફરિયાદ દાખલ કરવામાં મદદ જોઈતી હોય તો Jennifer Powell or Carol Oxedine તમને મદદ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

તમેthe U.S. Department of Health and HumanServices (ધી યુ. એસ. ડીપાર્ટમેંટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ હ્યુમન સર્વીસિસ), Office for Civil Rights (ઓફીસ ફોર સિવિલ રાઇટસ ]ને પણ) https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પર ઉપલબ્ધ Office for Civil Rights Complaint

Portal, મારફતે વિજાણુ રીતે અથવા નીચેના સરનામે મેઇલ કે ફોન કરી ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

ફરિયાદનું ફોર્મ અહી ઉપલબ્ધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253)។

Southern Regional AHEC Family Medicine Center អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធដែលសមរម្យនិងមិនមានការរើសអើសលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ។ Southern Regional AHEC Family Medicine Center មិនត្រូវបដិសេធ ឬរាក់ទាក់រាប់រកពួកគេផ្ទុយគ្នា ដោយសារតែពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទនោះឡើយ។

SRAHEC:

 • ផ្តល់ជំនួយនិងសេវាកម្មនានាដោយមិនគិតឈ្នួលដល់មនុស្សទូទៅ ដែលគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីនិយាយទាក់ទងដោយប្រសិទិ្ធភាពជាមួយយើង ដូចជា៖
  • អ្នកបកប្រែភាសាមនុស្សគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
  • ពត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមទ្រង់ទ្រាយដទៃផ្សេងទៀត (បោះពុម្ពអក្សរធំៗ កាសែតថតសំឡេង ទ្រង់ទ្រាយនៃការប្រើប្រាស់អេឡិកត្រូនិច ទ្រង់ទ្រាយដទៃនានាទៀត)
 • ផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកភាសាដោយមិនគិតឈ្នួលដល់មនុស្សទូទៅ ដែលភាសាដើមរបស់ពួកគេមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស ដូចជា៖
  • អ្នកបកប្រែភាសាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
  • ពត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងភាសាផ្សេងៗទៀត

បើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មទាំងនេះ ចូរទាក់ទងទៅ Jennifer Powell or Carol Oxedine

បើអ្នកជឿថា Southern Regional AHEC Family Medicine Center មានការបរាជ័យក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ ឬមានការរើសអើងនៅក្នុងរបៀប ផ្សេងទៀតលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌ជាមួយ៖ Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org។ អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌ដោយផ្ទាល់ឬតាមការផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍សំបុត្រ តាមទូរសារ ឬតាមអ៊ីមែល។ បើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌ Jennifer Powell or Carol Oxedine គឺអាចមានពេលសំរាប់ជួយអ្នក។

អ្នកក៏អាចដាក់បណ្តឹងត្អូញត្អែរពីសិទ្ធិពលរដ្ឋជាមួយនឹង U.S. Department of Health and Human Services (ក្រសួងមនុស្សសាស្រ្តនិងសុខភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិក), Office for Civil Rights (ការិយាល័យសំរាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋ), ដាក់បណ្តឹងអេឡិកត្រូនិចតាមរយៈ Office for Civil Rights Complaint Portal ដែលអាចមានតាមរយៈ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ឬតាមរយៈប៉ុស្តិ៍សំបុត្រឬតាមទូរស័ព្ទ៖

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

ពាក្យបណ្តឹងការត្អូញត្អែរគឺអាចមានតាមរយៈ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Southern Regional AHEC Family Medicine Center lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

SRAHEC:

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:
  • Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)
 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:
  • Qualifizierte Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Jennifer Powell or Carol Oxedine

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Southern Regional AHEC Family Medicine Center es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Jennifer Powell or Carol Oxedine gerne zur Verfügung.

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253) पर कॉल करें।

Southern Regional AHEC Family Medicine Center लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। Southern Regional AHEC Family Medicine Center जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर लोगों को बाहर या उनके साथ अलग तरह का बर्ताव नहीं करता है।

SRAHEC:

 • विकलांग लोगों को हमारे साथ प्रभावशाली ढंग से संवाद करने के लिए निःशुल्क सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:
  • योग्यताप्राप्त सांकेतिक भाषा दुभाषिया
  • अन्य फॉर्मेट (बड़े प्रिंट, ऑडियो, सुलभ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अन्य फॉर्मेट) में लिखित जानकारी
 • जिन लोगों की प्राथमिक भाषा अंग्रेज़ी नहीं है उन लोगों को निःशुल्क भाषा सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:
  • योग्यताप्राप्त दुभाषिया
  • अन्य भाषाओं में लिखित जानकारी

यदि आपको इन सेवाओं की आवश्यकता है तो Jennifer Powell or Carol Oxedine से संपर्क करें

यदि आपको विश्वास है कि Southern Regional AHEC Family Medicine Center ये सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है या जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव किया है तो आप निम्नलिखित के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. आप स्वयं जाकर या डाक, फैक्स, या ईमेल द्वारा भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको शिकायत दर्ज कराने में सहायता की आवश्यकता है तो Jennifer Powell or Carol Oxedine आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

आप https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf पर उपलब्ध, Office for Civil Rights Complaint Portal के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या डाक या फोन द्वारा भी U.S. Department of Health and Human Services (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज़), Office for Civil Rights (ऑफिस फॉर सिविल राइट्स) के पास भी एक नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

शिकायत फॉर्म http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html पर उपलब्ध हैं।

ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Southern Regional AHEC Family Medicine Center ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ. Southern Regional AHEC Family Medicine Center ບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນ ຫຼື ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາໂດຍແຕກຕ່າງດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.

SRAHEC:

 • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການບໍລິການ ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ພິການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັບພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊັ່ນ:
  • ນາຍພາສາໃບ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ
  • ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຮູບແບບອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວພິມໃຫຍ່, ເທັບບັນທຶກ, ຮູບແບບ ອິເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ຮູບແບບອື່ນໆ)
 • ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພາສາໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ພາສາຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ເຊັ່ນ:
  • ນາຍພາສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ
  • ຂໍ້ມູນທີ່ຂຽນໃນພາສາອື່ນ

ຖ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, ຈົ່ງຕິດຕໍ່ Jennifer Powell or Carol Oxedine

ຖ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ Southern Regional AHEC Family Medicine Center ບໍ່ໃຫ້ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຈຳແນກໃນທາງອື່ນ ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ, ທ່ານສາມາດຍື່ນເລື້ອງຮ້ອງທຸກກັບ: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. ທ່ານສາມາດຍື່ນເລື້ອງຮ້ອງທຸກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໂດຍທາງຈົດໝາຍ, ແຟກຊ໌, ຫຼື ອີເມວ. ຖ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະກອບຄຳຮ້ອງທຸກ, Jennifer Powell or Carol Oxedine ແມ່ນພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງທຸກດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງໄດ້ກັບທາງ U.S. Department of Health and Human Services (ກະຊວງປະຊາສົງເຄາະແລະສຸຂະພາບຂອງສະຫະຣັຖ), Office for Civil Rights (ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເມືອງ), ໂດຍທາງອິເລັກໂຕຣນິກ ຜ່ານ Office for Civil Rights Complaint Portal, ຊຶ່ງມີໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫຼື ໂດຍທາງໄປສະນີ ຫຼື ທາງໂທຣະສັບ ທີ່:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

ຟອມຄຳຮ້ອງທຸກມີໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-910-323-1152(TTY:1-910-678-7523)まで、お電話にてご連絡ください。

Southern Regional AHEC Family Medicine Center は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Southern Regional AHEC Family Medicine Center は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

SRAHEC:

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。
  • 資格ある手話通訳者
  • その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)
 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。
  • 資格ある通訳者
  • 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスを必要とされる場合は、Jennifer Powell or Carol Oxedineまでご連絡ください。

Southern Regional AHEC Family Medicine Center がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:Jennifer Powell or Carol Oxedine、1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304、1-910-323-1152、TTY 1-910-678-7253、Fax 1-910-678-0115、ACA_Compliance@sr-ahec.org。苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、Jennifer Powell or Carol Oxedine がお手伝いいたします。

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。

English

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-910-323-1152 (TTY: 1-910-678-7253).

Southern Regional AHEC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Southern Regional AHEC does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Southern Regional AHEC:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Jennifer Powell or Carol Oxedine

If you believe that Southern Regional AHEC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Jennifer Powell or Carol Oxedine, 1601 Owen Drive, Fayetteville, NC 28304, 1-910-323-1152, TTY 1-910-678-7253, Fax 1-910-678-0115, ACA_Compliance@sr-ahec.org. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Jennifer Powell or Carol Oxedine is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.